เจ้าหน้าผู้ดูแลหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน :

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
1 หัสยา บุญประคอง ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตร 0873574263
2 ชมภู แก้วประเสริฐ ผู้จัดการหลักสูตร 0-2577-4182-9 ต่อ 3615 , 3620 , 3618