ค้นหาหลักสูตรลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร
1 ประกาศรายชื่อ....การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 20/7/2565 ถึง 22/7/2565 17 กพส. 22/6/2565
2 การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 19/7/2565 ถึง 20/7/2565 12 กพส. 4/7/2565
3 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 [เฉพาะอปท. และทสจ. เท่านั้น!!] 4/7/2565 16 ศสท. 5/7/2565
4 การจัดการขยะกำพร้าแบบมีส่วนร่วม 29/6/2565 ถึง 30/6/2565 10 กพส. 24/6/2565
5 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 27/6/2565 16 ศสท. 27/6/2565
6 การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่ รุ่น 2 27/6/2565 ถึง 28/6/2565 10 กพส. 24/6/2565
7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/6/2565 ถึง 24/6/2565 21 กพส. 17/5/2565
8 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 20/6/2565 ถึง 21/6/2565 16 ศสท. 30/6/2565
9 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2 15/6/2565 ถึง 16/6/2565 12 กพส. 2/6/2565
10 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 13/6/2565 ถึง 14/6/2565 8 ศสท. 30/6/2565
11 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13/6/2565 ถึง 15/6/2565 18 กพส. 15/6/2565
12 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/5/2565 ถึง 27/5/2565 17 กพส. 22/5/2565
13 ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองวิิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 23/5/2565 ถึง 24/5/2565 12 กพส. 23/5/2565
14 การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 2 17/5/2565 ถึง 19/5/2565 20 กพส. 22/4/2565
15 การเป็นวิทยากรชุมชนด้านการจัดการขยะ รุ่นที่ 2 9/5/2565 ถึง 12/5/2565 24 กพส. 30/4/2565
16 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advance 25/4/2565 ถึง 27/4/2565 18 กพส. 8/4/2565
17 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 31/3/2565 182 กพส. 31/3/2565
18 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม 28/3/2565 ถึง 30/3/2565 18 กพส. 22/2/2565
19 การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม 23/3/2565 ถึง 25/3/2565 16 กพส. 14/2/2565
20 การเป็นวิทยากรชุมชนด้านการจัดการขยะ รุ่นที่ 1 15/3/2565 ถึง 18/3/2565 24 กพส. 24/2/2565
21 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 9/3/2565 ถึง 10/3/2565 12 กพส. 4/3/2565
22 การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 1 22/2/2565 ถึง 24/2/2565 20 กพส. 28/12/2564
23 การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่ 17/2/2565 ถึง 18/2/2565 12 กพส. 10/2/2565
24 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ (ประกาศรายชื่อผู้อบรม) 9/2/2565 ถึง 11/2/2565 19 กพส. 3/1/2565
25 ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องอบรม 26/1/2565 ถึง 27/1/2565 11 กพส. 19/1/2565
26 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 19/1/2565 ถึง 21/1/2565 18 กพส. 17/12/2564
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน 27/12/2564 ถึง 29/12/2564 18 กพส. 2/12/2564
28 การสื่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย 24/12/2564 ถึง 25/12/2564 14 กพส. 20/12/2564
29 การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย 22/12/2564 ถึง 23/12/2564 12 กพส. 16/12/2564
30 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 15/12/2564 ถึง 17/12/2564 20 กพส. 26/11/2564
31 ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/ หรือในห้องอบรม 13/12/2564 ถึง 14/12/2564 11 กพส. 3/12/2564
32 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ประกาศรายชื่อเข้าผู้อบรม) 7/12/2564 ถึง 9/12/2564 15 กพส. 15/11/2564
33 การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ 29/11/2564 ถึง 1/12/2564 16 กพส. 16/11/2564