ค้นหาหลักสูตรลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร
1 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2 15/6/2565 ถึง 16/6/2565 12 กพส. 27/5/2565
2 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/5/2565 ถึง 27/5/2565 17 กพส. 25/5/2565
3 การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 2 17/5/2565 ถึง 19/5/2565 20 กพส. 29/4/2565
4 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 9/3/2565 ถึง 10/3/2565 12 กพส. 18/2/2565
5 การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 1 22/2/2565 ถึง 24/2/2565 20 กพส. 28/1/2565
6 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ 9/2/2565 ถึง 11/2/2565 19 กพส. 18/1/2565
7 ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องอบรม 26/1/2565 ถึง 27/1/2565 11 กพส. 21/1/2565
8 การจัดการน้ำเสียชุมชน 27/12/2564 ถึง 29/12/2564 18 กพส. 2/12/2564
9 การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย 22/12/2564 ถึง 23/12/2564 12 กพส. 17/12/2564
10 การสื่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย 20/12/2564 ถึง 21/12/2564 14 กพส. 15/12/2564
11 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 15/12/2564 ถึง 17/12/2564 20 กพส. 26/11/2564
12 ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/ หรือในห้องอบรม 13/12/2564 ถึง 14/12/2564 11 กพส. 3/12/2564
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ประกาศรายชื่อเข้าผู้อบรม) 7/12/2564 ถึง 9/12/2564 15 กพส. 15/11/2564
14 การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ 29/11/2564 ถึง 1/12/2564 16 กพส. 16/11/2564