ตารางบรรยาย

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1
ประเภทหลักสูตร อบรม (กพบ.) (อบรม)

ตารางการบรรยาย :

ลำดับ เวลาเริ่ม เวลาจบ หัวข้อบรรยาย วิทยากร เอกสาร
1 09/03/2565 09:00 09/03/2565 09:00 บรรยาย สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย นายวิเชษฐ จินานุรักษ์
2 09/03/2565 13:00 09/03/2565 16:00 บรรยาย หลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) นายฐนยศ รัตนปรีชาชัย
3 10/03/2565 08:00 10/03/2565 10:00 อภิปราย กรณีศึกษาการจัดการขยะเหลือศูนย์ นายวิเชษฐ จินานุรักษ์, นายฐนยศ รัตนปรีชาชัย, นายพงษ์ศักดิ์ เย็นอ่อน -
4 10/03/2565 09:00 10/03/2565 12:00 อภิปราย กรณีศึกษาการจัดการขยะ นายวิเชษฐ จินานุรักษ์
5 10/03/2565 09:00 10/03/2565 12:00 อภิปราย กรณีศึกษาการจัดการขยะ นายฐนยศ รัตนปรีชาชัย
6 10/03/2565 13:00 10/03/2565 14:00 บรรยาย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย นายวิเชษฐ จินานุรักษ์