ตารางบรรยาย

ตารางการบรรยาย :

ลำดับ เวลาเริ่ม เวลาจบ หัวข้อบรรยาย วิทยากร เอกสาร
1 13/12/2564 09:00 13/12/2564 12:00 อภิปราย การดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นายธาดา วรุณโชติกุล
2 13/12/2564 09:00 13/12/2564 12:00 อภิปราย การดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นางสาวอัมราภรณ์ ผดุงชีพ
3 13/12/2564 09:00 13/12/2564 09:00 อภิปราย การดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
4 13/12/2564 09:00 13/12/2564 12:00 อภิปราย การดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นางจรรจรีย์ บุรณเวช -
5 13/12/2564 13:00 13/12/2564 17:00 บรรยาย ทฤษฎี Nudge กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล
6 14/12/2564 09:00 14/12/2564 16:00 ฝึกปฏิบัติ การทำผลิตภัณฑ์ upcycling บ้านขุนสมุทรจีน ดร.ประชุม คำพุฒ , นางสมร เข่งสมุทร, นายสุวรรณ บัวพลาย, นายวิษณุ เข่งสมุทร, นายสัมพันธ์ เชิดชิด, นายธวัชชัย อริยะสุทธิ -