รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1
อบรมวันที่ 9/3/2565 ถึง 10/3/2565
วันปิดรับสมัคร 4/3/2565
จำนวนรับสมัคร 50 (Online 0 / On-Site 88)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นาง วิชญาดา ส้มเขียวหวาน มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการคัดเลือก
2 นางสาว ปานตะวัน กาฬภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านการคัดเลือก
3 นาย ฐิรเมศวร์ พรนิธินนทกร หน่วยงาน ทส. ผ่านการคัดเลือก
4 นาย พินิตร์ สุวรรณภาญกูร The Emporio Place ผ่านการคัดเลือก
5 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีนงนุช หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
6 นาย ประพันธ์ พบูประภาพ ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการคัดเลือก
7 นางสาว สุชัญญา สิงห์สุพรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ ผ่านการคัดเลือก
8 นางสาว กวินนา อัศวรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผ่านการคัดเลือก
9 นาง สการัตน์ สุขสว่าง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผ่านการคัดเลือก
10 นาย กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผ่านการคัดเลือก
11 นางสาว ธิดาพร อิ่นคำ โรงพยาบาลแม่สรวย ผ่านการคัดเลือก
12 นาย สำรวย เข็มกลัด ทสม.นนทบุรี ผ่านการคัดเลือก
13 นาย ยุทธพิชัย ปากหวาาน โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ผ่านการคัดเลือก
14 นาย จักรินทร์ อุ่นชาติ หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
15 นาย พงธ์ สิทสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ผ่านการคัดเลือก
16 นางสาว สาวิตตี นาคทวี หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
17 นาย วิสุทธิ์ ศรีนิธี บริษัท อีสเทิร์น ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ผ่านการคัดเลือก
18 นางสาว โปรดปราน คำอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผ่านการคัดเลือก
19 นางสาว กนกวรรณ ศุกรนันทน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการคัดเลือก
20 นางสาว นมณวรรถ เสงี่ยม โรงพยาบาลบางปะกง ผ่านการคัดเลือก
21 นางสาว เบญจพร สุขสมพร สถานพยาบาล ผ่านการคัดเลือก
22 นาง อนุชนีญา สุวรรณหงส์ สถานพยาบาล ผ่านการคัดเลือก
23 นาย โชคชัย เป็งปะนัน หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
24 นาง ดารารัตน์ แซ่ลิ้ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ผ่านการคัดเลือก
25 ว่าที่ร้อยตรี เขมวัฒน์ เอียดขาว โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ผ่านการคัดเลือก
26 นาย อิทธิกร อาสาเจ้า หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
27 นาง ปิยะนุช ยินดีผล หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
28 นาง หนูรินทร์ อินทรศรี โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ผ่านการคัดเลือก
29 นาย อมร มะบูยา โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ผ่านการคัดเลือก
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิณณปภา ปิจคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือก
31 นาย ธวัชชัย เณรศิริ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ผ่านการคัดเลือก
32 นางสาว สุรัญญา มีทอง สถานพยาบาล ผ่านการคัดเลือก
33 นางสาว อนุธิดา อนุตรี หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
34 นางสาว ชริญญา จันทร์สุข หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
35 นาย ธนพัช หาญกล้า หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
36 นางสาว โศรดา หนูพยันต์ เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการคัดเลือก
37 นาง นางสาวสุภาลักษณ์ พันธ์ประยูร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ผ่านการคัดเลือก
38 นางสาว อรยา ดาดวง สถานพยาบาล ผ่านการคัดเลือก
39 นาง สุมาลี ทองสีดำ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ผ่านการคัดเลือก
40 นาย สกล สิทธิกัน หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
41 นาง นฤมล แก้วป้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการคัดเลือก
42 นาย กิตติ สืบพานิช อาคารแสงโสม ผ่านการคัดเลือก
43 นางสาว อนุสรา โพธิ์ศรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการคัดเลือก
44 นาง สกุณา พรหมมา เทศบาลตำบลศรีโพเงิน ผ่านการคัดเลือก
45 นาง อุบลวรรณ ศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านการคัดเลือก
46 นางสาว อังศุมา สุวงโพธิ์ หน่วยงานภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ผ่านการคัดเลือก
47 นางสาว ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ่านการคัดเลือก
48 นาย ธรรมวัตร พรมเสน สมาคมธรรมเกษตรวิถีเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านการคัดเลือก
49 นางสาว ชนัฐฎา กาหลง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ผ่านการคัดเลือก
50 นาง อมรรัตน์ หงษาคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ผ่านการคัดเลือก
51 นาย สมเจตน์ ทองดำรงธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก
52 นาย ธนู พาชีรัตน์ ทสม.จังหวัดนนทบุรี ผ่านการคัดเลือก
53 นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร สินธุระหัส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ผ่านการคัดเลือก
54 นาย ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
55 นางสาว กิตติมา ลาภอนันต์บังเกิด โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ผ่านการคัดเลือก
56 นาง จันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ ทสม.เพชรบุรี /ศูนย์สิ่งแวดล้อมแม่คะเมย ผ่านการคัดเลือก
57 นาย วีระศักดิ์ วงศ์ยา มัคคุเทศก์อิสระ ผ่านการคัดเลือก
58 นาง กนกวรรณ สุขเปรม ไร่สุขเปรม ผ่านการคัดเลือก
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตยา ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผ่านการคัดเลือก
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผ่านการคัดเลือก
61 นางสาว ภิญญาพัชญ์ หงษ์โต โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ผ่านการคัดเลือก
62 นางสาว วนัสพรรัศม์ สวัสดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผ่านการคัดเลือก
63 นางสาว ภาวาวี ด้วงสำรวย V Kan management.Co;Ltd ผ่านการคัดเลือก
64 นาง สายใจ เต็งสุวรรณ์ วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย ผ่านการคัดเลือก
65 ว่าที่ร้อยตรี วัฒนการ นาสมโภชน์ Thailand ผ่านการคัดเลือก
66 นาย ยอดฝัน ปรางศร โรงพยาบาลบางกรวย ผ่านการคัดเลือก
67 นางสาว เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือก
68 นางสาว ณันทิชากานต์ เหมือนละม้าย โรงเรียนสามพรานวิทยา ผ่านการคัดเลือก
69 นางสาว นาถลดา เสือแพร ทสม. ผ่านการคัดเลือก
70 นาย เสงี่ยม สังข์แก้ว ทสม. ผ่านการคัดเลือก
71 ว่าที่ ร.ต. สุรพงษ์ สินธารา ทสม.นนทบุรี ผ่านการคัดเลือก
72 นางสาว ดุษฎี คชสิงห์ ทสจ.สระแก้ว ผ่านการคัดเลือก
73 นาง สุทธาทิพย์ แลหน้า หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
74 นางสาว ฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์คำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการคัดเลือก
75 นาง พิชชาภัทร์ ธนโชติวัฒนสิริ หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
76 นางสาว พจมาน วงษ์ไส คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
77 นางสาว นิษฐา จุฑาศิลป์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ผ่านการคัดเลือก
78 นางสาว วรินธร บุญยะโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านการคัดเลือก
79 นางสาว ผการัตน์ ใสสะอาด รพ.สต.บ้านปากน้ำท่าทอง ผ่านการคัดเลือก
80 นางสาว พัชรีย์ มะทะธง หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
81 นาง สุนิดา สมะวรรธนะ ทสม. ผ่านการคัดเลือก
82 นาย ฉัตรชัย พวงวัดโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย ผ่านการคัดเลือก
83 นางสาว เอมอร มณีกุล หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านการคัดเลือก
84 นางสาว ชิษณุชา ขุนจง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผ่านการคัดเลือก
85 นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ผ่านการคัดเลือก
86 นางสาว รุจิษยา พินิจพล อื่น ๆ ผ่านการคัดเลือก
87 นาย นัฐพล คำซอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการคัดเลือก
88 นางสาว อภิญญา เพ็งนาค หน่วยงาน ทส. ผ่านการคัดเลือก