รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ

โครงการ : การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 20 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 9/6/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 9/6/2565
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 3/6/2565
จำนวนผู้สมัคร : 0/0