รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2

โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 7/4/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 7/4/2565
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 6/4/2565
จำนวนผู้สมัคร : 0/0