รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 29/3/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 29/3/2565
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 27/3/2565
จำนวนผู้สมัคร : 0/0