รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การฝึกอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. “หลักสูตร วิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม”

โครงการ : การฝึกอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. “หลักสูตร วิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม”
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 23 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 9/3/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 9/3/2565
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 9/3/2565
จำนวนผู้สมัคร : 0/0