รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
รายละเอียดการอบรม ทสม. : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. แบบมีคัดเลือก (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 3/2/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 3/2/2565
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 27/1/2565
จำนวนผู้สมัคร : 0/0