รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง

โครงการ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง
รายละเอียดการอบรม ทสม. : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม. (อบรม ทสม.)
จำนวน ชม. รวม : 8 ชม.
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 23/12/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 24/12/2564
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 24/12/2564
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download
จำนวนผู้สมัคร : 0/0