รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ (ประกาศรายชื่อผู้อบรม)

โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพบ.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 19 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 9/2/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 11/2/2565
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ระบบออนไลน์ Zoom meeting และ/หรือในห้องบรรยาย
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 3/1/2565
วันที่เข้าพัก : 9-10 ก.พ. ุ65
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download