รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การสื่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพว.) - รับทุกคน_ไม่ค้างคืน (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 14 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 60 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 24/12/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 25/12/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 20/12/2564
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download