รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องอบรม

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กทส.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 11 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 60 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 26/1/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 27/1/2565
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 19/1/2565
ค่าที่พัก : -
หมายเหตุ : 1.ช่องหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขอให้ใส่ เบอร์มือถือ แทนครับ 2.ช่องผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอให้ใส่ อีเมล์ แทนครับ
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download