รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กทส.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 60 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 22/12/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 23/12/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี (ผ่านระบบ Zoom Meeting)
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 16/12/2564
ค่าที่พัก : -
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download