รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรชุมชนการจัดการขยะที่ต้นทาง
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม (กพบ.) (อบรม)
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 9/3/2565
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 10/3/2565
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 4/3/2565
วันที่เข้าพัก : -
ค่าที่พัก : -
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download