รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/ หรือในห้องอบรม

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 11 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 13/12/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 14/12/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 3/12/2564
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 3/12/2564
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : -
แผนที่ :
หมายเหตุ : -
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download