รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร :

การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม : download
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 16 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 60 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 29/11/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 1/12/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี และผ่านระบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 23/11/2564
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 16/11/2564
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : มีบริการเฉพาะวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ( 1 ธันวาคม 2564)
แผนที่ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : download