รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1
อบรมวันที่ : 9/3/2565 ถึง 10/3/2565
วันปิดรับสมัคร : 4/3/2565
จำนวนรับสมัคร : 88/50 (Online 0 / On-Site 88)

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 นาง วิชญาดา ส้มเขียวหวาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นางสาว ปานตะวัน กาฬภักดี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3 นาย ฐิรเมศวร์ พรนิธินนทกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงาน ทส.
4 นาย พินิตร์ สุวรรณภาญกูร ผู้จัดการอาคาร The Emporio Place The Emporio Place
5 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีนงนุช ลูกจ้างโครงการ หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
6 นาย ประพันธ์ พบูประภาพ ทสม.กาฬสินธุ์ ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์
7 นางสาว สุชัญญา สิงห์สุพรรณ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ
8 นางสาว กวินนา อัศวรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
9 นาง สการัตน์ สุขสว่าง นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
10 นาย กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11 นางสาว ธิดาพร อิ่นคำ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สรวย
12 นาย สำรวย เข็มกลัด ทสม.นนทบุรี ทสม.นนทบุรี
13 นาย ยุทธพิชัย ปากหวาาน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
14 นาย จักรินทร์ อุ่นชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
15 นาย พงธ์ สิทสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม
16 นางสาว สาวิตตี นาคทวี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
17 นาย วิสุทธิ์ ศรีนิธี ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีสเทิร์น ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
18 นางสาว โปรดปราน คำอ่อน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
19 นางสาว กนกวรรณ ศุกรนันทน์ อาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 นางสาว นมณวรรถ เสงี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางปะกง
21 นางสาว เบญจพร สุขสมพร เจ้าพนักงานธุรการ สถานพยาบาล
22 นาง อนุชนีญา สุวรรณหงส์ พนักงานซักฟอก สถานพยาบาล
23 นาย โชคชัย เป็งปะนัน นักบริหารงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
24 นาง ดารารัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ
25 ว่าที่ร้อยตรี เขมวัฒน์ เอียดขาว ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
26 นาย อิทธิกร อาสาเจ้า เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
27 นาง ปิยะนุช ยินดีผล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
28 นาง หนูรินทร์ อินทรศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
29 นาย อมร มะบูยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิณณปภา ปิจคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 นาย ธวัชชัย เณรศิริ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า
32 นางสาว สุรัญญา มีทอง นักวิชาการสาธารณสุข สถานพยาบาล
33 นางสาว อนุธิดา อนุตรี นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
34 นางสาว ชริญญา จันทร์สุข พนักงานทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
35 นาย ธนพัช หาญกล้า คนงานทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
36 นางสาว โศรดา หนูพยันต์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
37 นาง นางสาวสุภาลักษณ์ พันธ์ประยูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย
38 นางสาว อรยา ดาดวง นักวิชาการสาธารณสุข สถานพยาบาล
39 นาง สุมาลี ทองสีดำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
40 นาย สกล สิทธิกัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
41 นาง นฤมล แก้วป้อม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42 นาย กิตติ สืบพานิช เจ้าหน้าที่เทคนิค อาคารแสงโสม
43 นางสาว อนุสรา โพธิ์ศรี นักวิจัย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
44 นาง สกุณา พรหมมา ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีโพเงิน
45 นาง อุบลวรรณ ศรีประเสริฐ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
46 นางสาว อังศุมา สุวงโพธิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)
47 นางสาว ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
48 นาย ธรรมวัตร พรมเสน อุปนายกสมาคม / เลขานุการสมาคม สมาคมธรรมเกษตรวิถีเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
49 นางสาว ชนัฐฎา กาหลง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ
50 นาง อมรรัตน์ หงษาคำ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ
51 นาย สมเจตน์ ทองดำรงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
52 นาย ธนู พาชีรัตน์ ทสม.นนทบุรี ทสม.จังหวัดนนทบุรี
53 นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร สินธุระหัส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
54 นาย ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 นางสาว กิตติมา ลาภอนันต์บังเกิด นักวิชาการสาธารณุสขปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
56 นาง จันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ ประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล ทสม.เพชรบุรี /ศูนย์สิ่งแวดล้อมแม่คะเมย
57 นาย วีระศักดิ์ วงศ์ยา มัคคุเทศก์อิสระ มัคคุเทศก์อิสระ
58 นาง กนกวรรณ สุขเปรม เจ้าของกิจการ ไร่สุขเปรม
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
61 นางสาว ภิญญาพัชญ์ หงษ์โต ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
62 นางสาว วนัสพรรัศม์ สวัสดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
63 นางสาว ภาวาวี ด้วงสำรวย Sales Engineer V Kan management.Co;Ltd
64 นาง สายใจ เต็งสุวรรณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองชากแง้ว วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย
65 ว่าที่ร้อยตรี วัฒนการ นาสมโภชน์ Safety and Environmentel Thailand
66 นาย ยอดฝัน ปรางศร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางกรวย
67 นางสาว เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
68 นางสาว ณันทิชากานต์ เหมือนละม้าย ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
69 นางสาว นาถลดา เสือแพร ทสม. ทสม.
70 นาย เสงี่ยม สังข์แก้ว กรรมการและเลขานุการเครือข่าย ทสม. จังหวัด ทสม.
71 ว่าที่ ร.ต. สุรพงษ์ สินธารา ทสม. ทสม.นนทบุรี
72 นางสาว ดุษฎี คชสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ทสจ.สระแก้ว
73 นาง สุทธาทิพย์ แลหน้า ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
74 นางสาว ฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์คำ ไม่ระบุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
75 นาง พิชชาภัทร์ ธนโชติวัฒนสิริ นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
76 นางสาว พจมาน วงษ์ไส นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
77 นางสาว นิษฐา จุฑาศิลป์ ครูผู้สอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
78 นางสาว วรินธร บุญยะโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
79 นางสาว ผการัตน์ ใสสะอาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.บ้านปากน้ำท่าทอง
80 นางสาว พัชรีย์ มะทะธง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
81 นาง สุนิดา สมะวรรธนะ ทสม. ทสม.
82 นาย ฉัตรชัย พวงวัดโพธิ์ ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย
83 นางสาว เอมอร มณีกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
84 นางสาว ชิษณุชา ขุนจง หัวหน้าสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85 นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
86 นางสาว รุจิษยา พินิจพล นักศึกษา อื่น ๆ
87 นาย นัฐพล คำซอน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
88 นางสาว อภิญญา เพ็งนาค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงาน ทส.