รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/ หรือในห้องอบรม
อบรมวันที่ : 13/12/2564 ถึง 14/12/2564
วันปิดรับสมัคร : 3/12/2564
จำนวนรับสมัคร : 108/40 (Online 0 / On-Site 108)

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 นาย กฤษณะ สุวรรณไตรย์ นักเรียน ปทุมธานี
2 นาย สมบูรณ์ ม่วงเอี่ยม ประธานทสม.อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อื่น ๆ
3 นาย สำรวย เข็มกลัด ทสม.นนทบุรี ทสม.นนทบุรี
4 นาง จารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
5 นาย สมคิด ตันเก็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
6 นาง เสริมศิริ กิติวิริยะกุล เจ้าของ ชุมชนพอเพียงณ.พนมสารคาม
7 ว่าที่ ร.ต. สุรพงษ์ สินธารา ทสม. ทสม.นนทบุรี
8 นาง กมลทิพย์ ซาลิวสกี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สศช. (สพน. จังหวัดเชียงใหม่)
9 นาง สุจยา ฤทธิศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจ.ปทุมธานี
10 นางสาว ยุภาภรณ์ เจาะขาว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 นาย อภิรักษ์ พื้นผา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 นาย ระพีพัฒน์ เหรียญทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
13 นางสาว วราภรณ์ สัพทน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
14 นางสาว ปานตะวัน กาฬภักดี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15 นาย ฐิรเมศวร์ พรนิธินนทกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงาน ทส.
16 นางสาว วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
17 นาย พินิตร์ สุวรรณภาญกูร ผู้จัดการอาคาร The Emporio Place The Emporio Place
18 นางสาว กนกวรรณ สุขรักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 นาย กฤชชคฑา วะสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
20 นางสาว ยศพรธ์ วรรชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 นาย พิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงาน ทส.
22 นางสาว เสาวนีย์ ม่วงทอง ทสม. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23 นาย ประพันธ์ พบูประภาพ ทสม.กาฬสินธุ์ ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์
24 นาย สุนทร เหรียญจื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25 นาง สิรินาถ วามะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
26 นาย สืบสกุล ฉัตรทอง นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
27 นาย อภินันท์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
28 นางสาว สิริภัทรา พลหล้า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
29 นาง สุธาสินี ไตรภูมิ ทสม. ทสม.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
30 นาง ลัดดา ดอกประดู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
31 นาง อุชุพัสส์ กอบชัย ครูผู้สอน โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่
32 นางสาว วิไลลักษณ์ ทวีรักษา ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
33 นาย ศุภวัฒน์ น้ำดอกไม้ ผู้จัดการทั่วไป บริ ไนน์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จำกัด
34 นาย Prabhas Putraprasert Operations Mgr. สวนป่าสมุนไพรไร่นาเพื่อฟ้าดิน
35 นาย ศรัณย์ บัวมี ครู โรงเรียนบ้านวังชมภู ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
36 นางสาว อารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
37 นาย วิศวะ มาลากรรณ นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
38 นางสาว นิษฐา จุฑาศิลป์ ครูผู้สอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
39 นางสาว วาสนา วงษ์แตงอ่อน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
40 นางสาว ชุติกาญจน์ ถนอมรัตน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
41 นาง ภัทรธิราภรณ์ เบญจมาภา ครู รร.ตาคลีประชาสรรค์
42 นางสาว ฟ้าวลัย มีมูซอ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
43 นางสาว ธัญญลักษณ์ เครือขำ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
44 นาย ชาญชัย บาลศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
45 นางสาว มณทิพย์ จันทร์แก้ว อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
46 นาย สุรพล ลีนิรันดร อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ
47 นางสาว วิกาญดา บุญคง นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
48 นาย สมภพ มุสิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
49 นางสาว ศศิธร เจตานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
50 นางสาว จิระ ดีช่วย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
51 นาง รัตนา พรมชาติ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ หน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
52 นางสาว หทัยรัตน์ ไชยวงค์ ทสม. หน่วยงาน ทส.
53 นาย ปวริศ จารุชิตโสภณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
54 นาย ธนภูมิ จันทสาขา นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
55 นาย เกวลิช นาคสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
56 นางสาว กุลวรรณ โสรัจจ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
57 นางสาว สิมนัส ตรีเดช นักวิจัย ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
58 นาย เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา
59 นางสาว ปรียาภรณ์ ชื่นสนธิพันธุ์ ครู โรงเรียนหอวัง
60 นางสาว วาสนา สุขสงวน ทสม. ทสม.
61 นางสาว วัณณิตา กระจ่างแจ้ง นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
62 นาย เอ็ม อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
63 นางสาว มารีนา หมัดแล๊ะ - -
64 นางสาว สุกัญญา ยียะมา ผู้จัดการโครงการ บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
65 นาย ธาราดล สิงห์สูงเนิน ครู โรงเรียนสารวิทยา
66 นาง หทัยรัตน์ ด้วงอินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)
67 นาย กฤติบุญ คุณประทุม ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
68 นาง กิติภา มาภักดี นักศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
69 นางสาว เติมพร ชุณหธรรม Specialist บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
70 นางสาว กวินนา อัศวรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
71 นางสาว สุวภาพ อาริยะกุล อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
72 นางสาว กัญญารัตน์ ทองสมุทร เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อมศึกษา มูลนิธิสิ่งเเวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
73 นางสาว ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
74 นางสาว ขษมา สุริยนต์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
75 นาย ลภน ตรีพาทย์ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
76 นาย ชัชพงค์ สุนทรวิบูลย์ มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
77 นาย ธนวัฒน์ สุขสำริด ลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
78 นางสาว ศลิษา สงบวาจา นักถ่ายทอดองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
79 นาง ฟิรดาวส์ มะเกะ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
80 นาย ชานน กาญจนโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
81 นาย กฤตภาส ศุภกรมงคล เลขานุการ อื่น ๆ
82 นางสาว นวลหง อภิธนาคุณ - อื่น ๆ
83 นาง เรไร เที่ยงธรรม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
84 นาง วิภาพร ชื่นทวี หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
85 นางสาว ลัลน์ลลิน ทัพพะรังสี ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
86 นาย สุเมธ ปัจฉิมสุภาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
87 นาย เจริญชัย ศิริคุณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
88 นาย นฤชล ชูสุทธิสกุล เจ้าหน้าที่สื่อสาร กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
89 นางสาว ดุษฎีพร สังข์สอาด ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม
90 นาย ธนโชติ คันฉ่อง นักเรียน อื่น ๆ
91 นางสาว ธิดาพร อิ่นคำ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สรวย
92 นางสาว พลอยขวัญ กระจกเงา เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
93 นางสาว หทัยวรรณ สุพรรณพงศ์ บรรณารักษ์ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
94 นาง อภิสรา ดงคำฟู นักเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย
95 นางสาว ชลธิชา ดิษฐ์สว่าง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 นางสาว ่จินดารัตน์ เงินท้วม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
97 นาง จันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
98 นาง ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
99 นาง จุไรเรือง เมืองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
100 นาย ปัณณธร วุฒิปรียาธร บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
101 นางสาว ภคมณ ยะยศ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
102 นางสาว ฉวีวรรณ บุญธรรม บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
103 นางสาว สุพร สุริยะ นักเอกสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
104 นาย วิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
105 นาย ปิยะราช สุขภัญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
106 นางสาว วาณิชยา ตาชม บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
107 นางสาว สุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
108 นางสาว นิชาภา ปุณณ์ปวีณ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา