หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 373,047 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ 9/6/2565 20 กอส. 3/6/2565 ดูรายละเอียด
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2 7/4/2565 12 กอส. 6/4/2565 ดูรายละเอียด
3 การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/3/2565 12 กอส. 27/3/2565 ดูรายละเอียด
4 การฝึกอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. “หลักสูตร วิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม” 9/3/2565 23 กอส. 9/3/2565 ดูรายละเอียด
5 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ระดับกลุ่ม (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) 11/2/2565 8 กอส. 27/1/2565 ดูรายละเอียด
6 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ระดับกลุ่ม (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก และกลุ่มกรุงเทพใต้) 10/2/2565 8 กอส. 27/1/2565 ดูรายละเอียด
7 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ระดับกลุ่ม (กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ และกลุ่มกรุงเทพกลาง) 9/2/2565 8 กอส. 27/1/2565 ดูรายละเอียด
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 3/2/2565 12 กอส. 27/1/2565 ดูรายละเอียด
9 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง 23/12/2564 ถึง 24/12/2564 8 กอส. 24/12/2564 ดูรายละเอียด