หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 339,912 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 แหล่งทุนด้านการจัดการไฟป่าและหมอกควัน 23/12/2563 ถึง 25/12/2563 12 กอส. 20/12/2563 ดูรายละเอียด
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเขียนโครงการและการเข้าถึงแหล่งทุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 7/12/2563 8 กอส. 8/12/2563 ดูรายละเอียด
3 ประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2563 3/12/2563 ถึง 4/12/2563 12 กอส. 30/11/2563 ดูรายละเอียด