หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 373,044 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 21/7/2565 ถึง 22/7/2565 12 กพส. 18/7/2565 ดูรายละเอียด
2 ประกาศรายชื่อ....การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 20/7/2565 ถึง 22/7/2565 17 กพส. 22/6/2565 ดูรายละเอียด
3 การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 19/7/2565 ถึง 20/7/2565 12 กพส. 6/7/2565 ดูรายละเอียด
4 วิทยากรระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคใหม่ 18/7/2565 8 ศสท. 18/7/2565 ดูรายละเอียด
5 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 4/7/2565 16 ศสท. 4/7/2565 ดูรายละเอียด
6 การจัดการขยะกำพร้าแบบมีส่วนร่วม 29/6/2565 ถึง 30/6/2565 10 กพส. 24/6/2565 ดูรายละเอียด
7 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 27/6/2565 16 ศสท. 27/6/2565 ดูรายละเอียด
8 การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่ รุ่น 2 27/6/2565 ถึง 28/6/2565 10 กพส. 24/6/2565 ดูรายละเอียด
9 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/6/2565 ถึง 24/6/2565 21 กพส. 17/5/2565 ดูรายละเอียด
10 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 20/6/2565 ถึง 21/6/2565 16 ศสท. 30/6/2565 ดูรายละเอียด
11 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2 15/6/2565 ถึง 16/6/2565 12 กพส. 2/6/2565 ดูรายละเอียด
12 อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 13/6/2565 ถึง 14/6/2565 8 ศสท. 11/7/2565 ดูรายละเอียด
13 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13/6/2565 ถึง 15/6/2565 18 กพส. 15/6/2565 ดูรายละเอียด
14 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/5/2565 ถึง 27/5/2565 17 กพส. 22/5/2565 ดูรายละเอียด
15 ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองวิิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 23/5/2565 ถึง 24/5/2565 12 กพส. 23/5/2565 ดูรายละเอียด
16 การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 2 17/5/2565 ถึง 19/5/2565 20 กพส. 22/4/2565 ดูรายละเอียด
17 การเป็นวิทยากรชุมชนด้านการจัดการขยะ รุ่นที่ 2 9/5/2565 ถึง 12/5/2565 24 กพส. 30/4/2565 ดูรายละเอียด
18 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advance 25/4/2565 ถึง 27/4/2565 18 กพส. 8/4/2565 ดูรายละเอียด
19 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 31/3/2565 182 กพส. 31/3/2565 ดูรายละเอียด
20 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม 28/3/2565 ถึง 30/3/2565 18 กพส. 22/2/2565 ดูรายละเอียด
21 การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม 23/3/2565 ถึง 25/3/2565 16 กพส. 14/2/2565 ดูรายละเอียด
22 การเป็นวิทยากรชุมชนด้านการจัดการขยะ รุ่นที่ 1 15/3/2565 ถึง 18/3/2565 24 กพส. 24/2/2565 ดูรายละเอียด
23 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 9/3/2565 ถึง 10/3/2565 12 กพส. 4/3/2565 ดูรายละเอียด
24 การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 1 22/2/2565 ถึง 24/2/2565 20 กพส. 28/12/2564 ดูรายละเอียด
25 การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่ 17/2/2565 ถึง 18/2/2565 12 กพส. 10/2/2565 ดูรายละเอียด
26 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ (ประกาศรายชื่อผู้อบรม) 9/2/2565 ถึง 11/2/2565 19 กพส. 3/1/2565 ดูรายละเอียด
27 ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องอบรม 26/1/2565 ถึง 27/1/2565 11 กพส. 19/1/2565 ดูรายละเอียด
28 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 19/1/2565 ถึง 21/1/2565 18 กพส. 17/12/2564 ดูรายละเอียด
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน 27/12/2564 ถึง 29/12/2564 18 กพส. 2/12/2564 ดูรายละเอียด
30 การสื่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย 24/12/2564 ถึง 25/12/2564 14 กพส. 20/12/2564 ดูรายละเอียด
31 การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/หรือในห้องบรรยาย 22/12/2564 ถึง 23/12/2564 12 กพส. 16/12/2564 ดูรายละเอียด
32 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 15/12/2564 ถึง 17/12/2564 20 กพส. 26/11/2564 ดูรายละเอียด
33 ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting และ/ หรือในห้องอบรม 13/12/2564 ถึง 14/12/2564 11 กพส. 3/12/2564 ดูรายละเอียด
34 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ประกาศรายชื่อเข้าผู้อบรม) 7/12/2564 ถึง 9/12/2564 15 กพส. 15/11/2564 ดูรายละเอียด
35 การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ 29/11/2564 ถึง 1/12/2564 16 กพส. 16/11/2564 ดูรายละเอียด