หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,620 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ใหม่!!! การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 45 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 17/2/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 18/2/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 12/2/2564
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : -
แผนที่ :
หมายเหตุ : -
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :