หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,611 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 (เรียน ON line) ผู้อบรมท่านใดที่ประสงค์มาอบรมในห้องอบรม รบกวนใส่ระบุในหมายเหตุ
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 6 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 100 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 23/3/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 23/3/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทร้พยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระบบ Zoom Meeting
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 1/2/2543
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 18/3/2564
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : -
แผนที่ :
คำบรรยาแผนที่ : -
หมายเหตุ : -
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :