หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,621 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : แหล่งทุนด้านการจัดการไฟป่าและหมอกควัน
QR Code
รายละเอียดการอบรม ทสม. :
โครงการ : แหล่งทุนด้านการจัดการไฟป่าและหมอกควัน
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม.
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 300 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 23/12/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 25/12/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 20/12/2563
วันที่เข้าพัก :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :
จำนวนผู้สมัคร : 348/300