หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,602 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเขียนโครงการและการเข้าถึงแหล่งทุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
QR Code
รายละเอียดการอบรม ทสม. : -
โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเขียนโครงการและการเข้าถึงแหล่งทุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
ประเภทหลักสูตร : อบรม ทสม.
จำนวน ชม. รวม : 8 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 200 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 7/12/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 7/12/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมโกเด้น บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 8/12/2563
วันที่เข้าพัก : 7 ธันวาคม 2563
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม : -
จำนวนผู้สมัคร : 228/200