หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,623 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 (ยกเลิกจัดอบรม)
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่ง
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 27/5/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 28/5/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 1/1/2543
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 3/2/2564
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : -
แผนที่ :
คำบรรยาแผนที่ : -
หมายเหตุ : -
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :