หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,618 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (เรียน ON line) ผู้อบรมท่านใดที่ประสงค์มาอบรมในห้องอบรม รบกวนใส่ระบุในหมายเหตุ
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 19/5/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 20/5/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ ม้วนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 1/1/2543
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 3/5/2564
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : -
แผนที่ :
คำบรรยาแผนที่ : -
หมายเหตุ : หนังสือเชิญ กับ แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรม ผู้จัดดาวน์โหลดไว้ใน ไฟล์ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :