หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,603 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ยกเลิก...การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (ออนไลน์)
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 18 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 5/7/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 7/7/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 5/5/2564
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 2/3/2564
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : รถรับผู้อบรม เฉพาะวันแรกของการฝึกอบรม รถออกจาก ณ เมเจอร์ซีนีเพล็ก รังสิต เวลา 8.00 น.
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :