หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,622 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก...........นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (กรุณานำแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย)
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 22/12/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 23/12/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมสวนสามพราน นครปฐม
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 1/1/2543
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 11/12/2563
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : -
แผนที่ :
คำบรรยาแผนที่ : ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถสแกนเข้าไลน์กลุ่มหลักสูตรได้
หมายเหตุ : - กรุณานำกระบอกน้ำส่วนตัวมาด้วย - กรุณานำกระเป๋าผ้ามาด้วย - กรุณานำหน้ากากอนามัยมาด้วย - เพื่อป้องกันโรคระบาคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค)
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :