หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,608 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ประกาศรายชื่อ......กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 17 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 7/12/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 9/12/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 9/12/2563
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 11/11/2563
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ : 1.ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พักจำนวน 2 คืน ได้แก่ คืนวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :