หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,601 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 70 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 11/11/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 12/11/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี และผ่านระบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 2/11/2563
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 2/11/2563
ค่าที่พัก : 350.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :