หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,610 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ขอ "ยกเลิก" การจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการฯ (TOT CBM) รุ่นที่ 2
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 30 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 45 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 27/4/2564
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 30/4/2564
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 26/2/2564
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 25/11/2563
ค่าที่พัก : 1050.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :