หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 454,604 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1
QR Code
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 16 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 45 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 25/11/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 26/11/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 17/11/2563
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 17/11/2563
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ : 1. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝึกอบรม เป็นจังหวัดสุพรรณบุรี จากเดิมจังหวัดนครปฐม 2. กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พักจำนวน 1 คืน ได้แก่ คืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :