หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,006,261 การสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

การสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปี 2558
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 28/12/2558 15:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 434 PRINT

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการสุ่มสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองส่งเสริมและเผยแพร่ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558
TAG ที่เกี่ยวข้อง