หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,191 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 02/12/2558 11:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 562 PRINT
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการทบทวนกฎบัตร ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
และเห็นสมควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดทำกฎบัตรใหม่ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
TAG ที่เกี่ยวข้อง