หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,172 แบบประเมินตนเอง ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบประเมินตนเอง ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 09/09/2558 10:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 921 PRINT
ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กรมบัญชีได้กลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดทำแบบประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง