หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 957,999 ช่วงเทศกาลปีใหม่ สส. ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร แทนการให้หรือรับของขวัญ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ สส. ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร แทนการให้หรือรับของขวัญ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 26/12/2562 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 600 PRINT

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ใช้บัตรอวยพร แทนการให้หรือรับของขวัญ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติดังนี้
     1. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
     2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
     3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
     4. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลและหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน 3,000 บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง
     5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง