หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,167 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 08/10/2562 13:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 136 PRINT
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการทบทวนกฎบัตร ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และเห็นสมควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดทำกฎบัตรใหม่ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
  ไฟล์แนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 13:52 น.
ขนาด : 1.92 MB
TAG ที่เกี่ยวข้อง