หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,451 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "งานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2"

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "งานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2"
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 17/08/2560 09:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 1071 PRINT

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "งานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

          โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโรงเรียนอีโคสคูล เป็นการดำเนินงานที่นำเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียน มีเป้าหมาย คือ การสร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” (Green Citizen) การดำเนินงานใช้แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้หรือการจัดทำหลักสูตร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงการเรียนรู้กับประเด็นท้องถิ่น และด้านเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมทั้งจากผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 177 โรงเรียน

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายโรงเรียนอีโคสคูล และขยายผลการดำเนินโครงการฯ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง