หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,179 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ประกาศ : 23/03/2560 14:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 740 PRINT

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวปริมประภา  เดชปาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง