หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,417 ประชุมสัมมนาเปิดตัวการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ประจำปี 2560

ประชุมสัมมนาเปิดตัวการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 16/12/2559 22:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 606 PRINT

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมสัมมนาเปิดตัวการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ประจำปี  2560  ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขยายผลโรงเรียนอีโคสคูลไปยังโรงเรียนที่สนใจในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้รับเกียรติจากนายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่เป็นประธานในการเปิดงาน  และนายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล  ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กล่าวรายงาน 

             การประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ การบรรยาย concept  แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุสู่โรงเรียนอีโคสคูล  เครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้  7 ขั้นตอน  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้แทนจากโรงเรียนอีโคสคูล   ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน ตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียนอีโคสคูล ได้แก่  ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ   เครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้  7  ขั้นตอน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยมีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม จำนวน 120 คน 

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง