หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,445 ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) โรงเรียนบ้านท่าขาม

ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) โรงเรียนบ้านท่าขาม
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 05/10/2559 15:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1057 PRINT

           นายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ พร้อมด้วยนายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา นำคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) โรงเรียนบ้านท่าขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุรศักดิ์  สายนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม กล่าวต้อนรับ  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ กรรมการสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  กำนันและชุมชน ตลอดจนนักเรียนจำนวน 108 คน จาก 21 โรงเรียนในโครงการ “ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 11” โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นเกียรติในงานและร่วมรับชมการแสดงในชุดระบำร่อนทองจากนักเรียนบ้านท่าขาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
           โรงเรียนบ้านท่าขามมีความโดดเด่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน อาทิ ป่าชายเลน เป็นพื้นที่ในการศึกษา และมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้นำหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ Whole School Approach มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาตลอด อันนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัล ASEAN Eco-School Award ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 และได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล เพื่อเป็น "แบบอย่าง" สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ในภูมิภาค

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง