หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,174 การสัมมนาและพิธีมอบ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558

การสัมมนาและพิธีมอบ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558
หน่วยงาน : มหิงสาสายสืบ วันที่ประกาศ : 09/09/2559 13:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 1371 PRINT

              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาและพิธีมอบ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พี่เลี้ยงโครงการและเยาวชนในโครงการมหิงสาสายสายสืบ และให้พี่เลี้ยงโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินโครงการร่วมกัน  ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานแก่พี่เลี้ยงและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน    โดยได้รับเกียรติจากนายเกษมสันต์  จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลแก่พี่เลี้ยง พร้อมด้วยนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รักษาการรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ     สิ่งแวดล้อม   นางสาวสาวิตรี  ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมละเผยแพร่  นายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชน  และผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเกียรติในงาน 

           ท่านปลัดฯ กล่าวถึงโครงการฯ ตอนหนึ่งว่า

         “ โครงการนี้ เป็นพลังที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของเด็กๆ เริ่มจากความสนใจเล็กๆ เมื่อผสมผสานกัน ก็จะกลายเป็นพลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่   อยากเห็น โครงการมหิงสาสายสืบไปสร้างชื่อในเวทีอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่เลี้ยงและเด็กๆ "

         
โครงการมหิงสาสายสืบ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมผ่าน 4 ขั้นตอนความท้าทาย คือ ค้นหา สำรวจ อนุรักษ์ และแบ่งปัน ภายในกรอบระยะเวลาที่กลุ่มเยาวชนกำหนด คือ ระดับ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ภายใต้การดูแล      และการให้คำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

          สำหรับในปี 2558 นี้ มีโครงการของเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเข้ารับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 187 โครงการ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 474 คน เป็นพี่เลี้ยงโครงการ 106 คน ในจำนวนนี้เป็นพี่เลี้ยงใหม่ 24 คน และเยาวชนรวม 368 คน จาก 53 โรงเรียน ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์  นิทรรศการผลงานของเยาวชนในโครงการมหิงสาสายสืบ  เวทีสัมมนา     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินโครงการของพี่เลี้ยงและเยาวชน

pic1 pic2 pic3 pic4