หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,447 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อภิวงศ์ประชาสงเคราะห์) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อภิวงศ์ประชาสงเคราะห์) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 24/08/2559 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 964 PRINT

          นายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ พร้อมด้วยนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ นางกนกรัตน์ ศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ  นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา และ รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนอีโคสคูล นำคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อภิวงศ์ประชาสงเคราะห์) จังหวัดแพร่  โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ ปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิด  นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับ  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในหวัดแพร่ อาทิ สโมสรไลออนส์แพร่ โรงพยาบาลแพร่ สภ.เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน และคณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานและร่วมรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อภิวงศ์ประชาสงเคราะห์) ในชุดการแสดงฟ้อนขันดอกและลำนำเชตวันรักษ์โลกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

          โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อภิวงศ์ประชาสงเคราะห์)  มีความโดดเด่นในการสร้างวินัยแก่นักเรียน  ในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 5 Rs  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมบอกลาแก้วน้ำ  กิจกรรมบาร์โค้ดแลกแก้วน้ำ  ธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมน้ำหมักไม่ง้อกากน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ รวมทั้งได้นำหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ Whole School Approach มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน อันนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์เรียนรู้อีโคสคูล เพื่อเป็น "แบบอย่าง" สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ในภูมิภาค
pic1