หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,440 โรงเรียนบ้านน้ำมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับอาเซียน

โรงเรียนบ้านน้ำมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับอาเซียน
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 23/08/2559 11:58 น. จำนวนผู้เข้าชม 1098 PRINT

                   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล  ผู้อำนวยการลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)  โรงเรียนบ้านน้ำมิน จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุชาติ ศศิภัทรกุล  รอง ผอ.สพป. รักษา ผอ.สพป. พะเยา เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สมพิศ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน กล่าวต้อนรับ พร้อมร่วมรับชมการแสดงชุดล้านนาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และวีดิทัศน์การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำมิน
                  โรงเรียนบ้านน้ำมินเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (หรือ Whole School Approach)  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน จนได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา     อาเซียน ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 ระดับประถมศึกษา ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
                  โรงเรียนมีอัตลักษณ์สำคัญที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ มาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยมีรูปแบบการดำเนินงานทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน การคัดแยกขยะ การลดใช้พลังงานโดยใช้พลังงานทางเลือกแทน ได้แก่ โซล่าเซล
และไบโอดีเซล  ตลอดจนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อันเป็น “แบบอย่าง” สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจต่อไป
pic1 pic2 pic3 pic4