หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 968,422 โรงเรียนเมืองกระบี่ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูลของภาคใต้ จัดฝึกอบรมฯ เสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนเมืองกระบี่ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูลของภาคใต้ จัดฝึกอบรมฯ เสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 05/08/2559 11:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 807 PRINT

                  โรงเรียนเมืองกระบี่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูลร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรสำหรับโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)  ระหว่างวันที่  21-24  กรกฎาคม 2559  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมืองกระบี่ ให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสื่อความหมายในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภารกิจที่รับผิดชอบ ตลอดจน    มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

                   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์  ปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรสำหรับโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school) โดยมีรศ. ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนอีโคสคูล  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการฝีกอบรมฯ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

                  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคณะครูโรงเรียนเมืองกระบี่  โดยมีนายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล  ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมบรรยาย “บทบาทศูนย์ถ่ายทอดความรู้โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)”  และนายชวน  ภูเก้าล้วน  ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ บรรยาย “ภูมิหลังของเมืองกระบี่และความพร้อมในการมุ่งสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติให้ครูได้ลงพื้นที่สำรวจในชุมชน โดยใช้แนวคิด- หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 

                   วันที่ 23 กรกฎาคม 2559  คณะครูเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้พื้นที่ตัวอย่างที่มีการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เปรียบเทียบกับประเด็นปัญหาที่พบในชุมชนจากการสำรวจชุมชน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559  คณะครูร่วมกันจัดทำและนำเสนอหลักสูตรท้องถิ่น

                   จากการอบรมฯ โดยใช้แนวคิด- หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ทำให้ครูเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อม มองเห็นประเด็นปัญหาที่แท้จริงในชุมชนและท้องถิ่น และสามารถนำมาสร้างเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4