หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,169 แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558

แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558
หน่วยงาน : มหิงสาสายสืบ วันที่ประกาศ : 01/08/2559 13:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 942 PRINT

          
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนและพี่เลี้ยงโครงการจากทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการทำงานร่วมกัน ตามที่ได้ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจำปี 2558 แล้วนั้น

     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญพี่เลี้ยงกลุ่มและตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมงานฯ ออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านเอง)

TAG ที่เกี่ยวข้อง