หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,177 ประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2

ประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 21/03/2559 16:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 449 PRINT

                    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างโรงเรียนอีโคสคูล  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นางสมคิด พัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมนางเพ็ญศรี แนะแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ให้การตอนรับ  โดยมีนายบรรพต อมราภิบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ และนางการุณัย  เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษโรงเรียนวัดบำรุงรื่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้คำแนะนำและเติมเต็มกระบวนการพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูลแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนอีโคสคูล จำนวน 15 โรงเรีย

pic1 pic2 pic3