หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,171 โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558

โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 18/03/2559 16:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 474 PRINT

                   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล  (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูล ซึ่งรับเกียรติจากนายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ
                  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนอีโคสคูล และนักเรียนจากโรงเรียนอีโคสคูลในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 13 โรงเรียน จังหวัดอ่างทองและชัยนาท จำนวน 2 โรงเรียน การประชุมฯ ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนอีโคสคูล และการนำเสนอผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยนักเรียน ตลอดจนการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของผู้บริหารและครูในโครงการอีโคสคูล
pic1 pic2 pic3